دکتر امیر مسعود طاهری

تجربه و تخصص:
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)