دکتر شیده امیدیان

تجربه و تخصص:
فوق تخصص ریه آسم و مراقبت‌های ویژه