دکتر فاطمه معین الدین

تجربه و تخصص:
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)