دکتر رقیه جبرئیلی

تجربه و تخصص:
بورد تخصصی پوست، مو و زيبايی و عضو هيئت علمی دانشگاه