دکتر سید حسن اعتماد زاده

تجربه و تخصص:
متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)