دکتر پروین ازقندی

متخصص بیماری‌های پوست (درماتولوژی)