دکتر نیره امیر افشاری

تجربه و تخصص:
فیریولوژیست گوارش