دکتر عبدالقادر کهزادی

متخصص بیماری های داخلی(گوارش)