دکتر رضا عبدی حمزه کلائی

تجربه و تخصص:
جراح ارتوپد
سابقه کار:
ایمیل:
شماره تماس: