ما با به كار گيرى تكنولوژى روز دنيا و سيستم هاى تخصصى” لنفوترين ” و همچنين بهره گيرى از متخصصان مجرب در زمينه ى انجام ماساژهاى تخصصى لنفاتيك قادر به كمك به بيمارانى هستيم كه از تورم اندامها به علت اختلالات سيستم لنفاوى به دنبال بعضى اعمال جراحى و يا با علت ناشناخته رنج ميبرند.