• ما با به كار گيرى پيشرفته ترين تكنولوژى بيوفيدبك كف لگن در كنار به كار گيرى كارشناسان مجرب ، قادر به كمك به بيمارانى كه از دردهاى كف لگن و دنبالچه و اختلات كنترل ادرار و مدفوع رنج ميبرند هستيم.
  • اين تكنولوژى به بيمارانى كه از اختلالات پوسچر رنج ميبرند نيز كمك شايانى ميكند.