• بيماران آسيب مغزى قادر به به كار گيرى و كنترل اندامهاى فوقانى و دستهاى خود نيستند و براى بازيابى توانايى هاى خود نيازمند انجام تمرينات خاص و تخصصى هستند.
  • ما با به كار گيرى تكنولوژى روز دنيا و استفاده سيستم هاى توانبخشى روبوتيك ، براى اولين بار در ايران ، اين امكان را براى بيماران خود فراهم ميكنيم تا با شركت در  تمرينات نشاط بخش و مفرح به صورت فعال(active)، غير فعال (passive)و فعال همراه با كمك (active assistive)به همراه به كار گيرى تكنولوژى “بيوفيدبك ” تمرينات تخصصى اندامهاى فوقانى را به منظور بهبود توانايى هاى خود انجام دهند. و از نتايج شگفت انگيز اين تمرينات بهره ببرند.  اين تكنولوژى در توانبخشى بيماران بعدی از انجام جراحيهاى ارتوپدى اندامهاى فوقانى به منظور حصول نتيجه ى بهتر نيز بسيار مؤثر است