مركز جامع توانبخشى جسمى حركتى مديكو ،اولين مركز   Robotic Rehabilitation  در ايران است كه با بكار گيرى جديدترين تكنولوژى هاى روز دنيا در جهت توانبخشى بيماران بعدی از سكته ى مغزى و ساير بيماري هاى سيستم اعصاب مركزى و محيطى ،اختلالات كف لگن ،اختلالات اسكلتى عضلانى و توانبخشى بعدی از جراحى هاى ارتوپدى اهتمام دارد.

ما در اين مركز  با به كار گيرى تيم توانبخشى مجرب شامل متخصصان طب فيزيكى و توانبخشى در كنار كارشناسان فيزيوتراپى ،كاردرمانى ، گفتاردرمانى ، و ارتوپدى فنى و با بهره گيرى از خدمات متخصصان تغذيه و رژيم درمانى و روانشناسى ،سعى در ارائه ى برنامه هاى توانبخشى كامل و روزآمد علمى و تخصصى به منظور حصول بهترين نتيجه ى ممكن در زمينه ى بازتوانى بيمارانى كه از مشكلات جسمى و حركتى رنج ميبرند داريم.