• جهت وصل کردن دستگاه هولتر مانیتورینگ نیاز به باطری قلمی دارید، دقت شود که باطری حتمـا الکالین باشد.
  • همــراه داشتن شناسنامــه و دفتـرچه بیمه الزامی مــی بــاشد.
  • تراشیـــدن موی قفســـه سینــه برای آقـایان، پوشیدن لبــاس گشــاد و جلـو باز برای خانم ها، الزامـــی است.
  • جهت رعــایت بهداشت، قبل از مراجعه، حتما استحمـام نمـایید.
  • لطفــا آخرین نـــوار قلبــی خــود را بـه همـراه داشتــه باشید.
  • شماره پرونده یا شماره کد کامپیوتری خود را همراه داشته باشید.
  • وقت جنابعالی برای روز هولتر، چند ساعتـی گرفتـــه خواهد شد.