• 24 ساعت قبل از انجام تست ورزش، طبق نظر پزشک مصرف داروهـــــای زیر قطع شود:
  • پروپرانول
  • وراپامیل
  • دیلتیازم
  • نیتروکانتین
  • آمیودارون
 • مصرف داروهای زیر طبق نظر پزشک ۴۸- ۷۲ ساعت قبل از انجام تست ورزش قطع گردد:
  • آنتولول
  • متوپرانول
 • نیم ساعت قبل از انجـــام تست، از نوشیدن چای و قهوه خودداری نمـایید.
 • توصیـــه مــی گـردد ۳ ســـاعت قبــل از انجــــام تست، ناشتــا باشید.
 • چنانچه بیمـار مبتلا به دیابت باشد، لازم است دیابت وی کنترل شده باشد.
 • قبل از انجــام تست، نــوار قلب وی به رویت پزشک متخصص قلب برسد.