• حداقل ۶ ساعت قبل از انجام اکومری، ناشتا باشید.
  • حداقل از ۴ ساعت قبل از اکومری، سیگار نکشیـد.
  • ددر صورت مصرف قرص وارفارین روز قبل از مراجعه ،وارفارین را طبق صلاح دید پزشک مغالج خود قطع کرده و صبح روز اکو آزمایش PT مجدد انجام شود.
  • بعدی از انجام اکومری تا ۳ ساعت از خوردن و آشامیدن بپرهیزید.
  • جهت رعــایت بهـداشت در روز مراجعـــه استحمـــام نمـایید.
  • کلیه مدارک پزشکی خود از جمله تالیوم اسکن ، آنژیوگرافی، نوار قلب و اکوکاردیوگرافی را همراه داشته باشید.
  • جهت انجام اکومری، با یک نفر همراه مراجعه نمایید.
  • چنانچه حساسیت دارویی و یا سابقه بیماری خاص (آسم و …) دارید حتما اطلاع دهید.
  • در صورت وجود بیماری گوارشی، سابقه رادیوتراپــــی اختلال در بلع و … اطلاع دهید.
  • اجتناب از رانندگی و کارهای ظریف بعدی از اکو.